ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 1. Για την περιήγηση στον ιστότοπο www.office-plus.gr, δεν απαιτείται εγγραφή ούτε καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών.Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στον ιστότοπο www.office-plus.gr θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στα αναφερόμενα στην αρχή των παρόντων όρων χρήσεις στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

  Στον ιστότοπο www.office-plus.gr περιλαμβάνονται links προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες όπως προαναφέρθηκε ελέγχονται από τρίτους και όχι από την Εταιρεία η οποία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

  Η διεύθυνση IP, μέσω της οποίας οι χρήστες επικοινωνούν διαδικτυακά με το www.office-plus.gr, αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση τεχνικών – στατιστικών πληροφοριών και η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται οποιοδήποτε στοιχείο που δύναται να οδηγήσει με οποιοδήποτε τρόπο στην ταυτοποίηση του χρήστη.

  Προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης σχετικά με κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ιστότοπο www.office-plus.gr, χρησιμοποιούνται cookies, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται  στο επόμενο άρθρο των παρόντων όρων χρήσης.

  Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.office-plus.gr, διαθέτουν, σύμφωνα με το νόμο, τα ακόλουθα δικαιώματα:

  Α. Δικαίωμα Ενημέρωσης.

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

  1. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του
  2. το σκοπό της επεξεργασίας

  iii.           τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων

  1. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης

   

  Β. Δικαίωμα Πρόσβασης.

  Καθένας έχει δικαίωμα να ζητά να του απαντηθεί εγγράφως, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
  2. Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών

  iii.           Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.

  1. Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
  2. Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμοθ, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και
  3. Την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση (v), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

  Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού.

  Το δικαίωμα πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης, ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σ’ αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωμένου μέρους της επεξεργασίας που τον αφορά.

  Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτήν.

  Γ. Δικαίωμα Αντίρρησης.

  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.

  Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.

  Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

  Η τήρηση της ανωτέρω, καθορισμένης από το νόμο, διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.