ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.office-plus.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου εταιρειών Office Plus Business Center (εφεξής «Εταιρεία») που αποτελείται από τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες με την επωνυμία «Διαχείριση Επιχειρηματικών Κέντρων Μον. ΙΚΕ» και «Ταχυδρομικές και Γραμματειακές Υπηρεσίες ΙΚΕ» αντίστοιχα, που εδρεύουν στην Άνω Γλυφάδα, επί της οδού Γούναρη 78 και εκπροσωπούνται νόμιμα.

Η είσοδος και η περιήγηση στον ιστότοπο www.office-plus.gr καθώς και η χρήση τυχόν παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και συμμόρφωση με αυτούς. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.office-plus.gr, υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά του παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτούς οφείλει να απόσχει από περαιτέρω περιήγηση και από κάθε χρήση παρεχόμενων υπηρεσιών, άλλως αναγνωρίζει αυτόματα ότι διάβασε τους παρόντες όρους χρήσης, συναινεί ανεπιφύλακτα σε αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων χρήσης, δε συνεπιφέρει την ακυρότητα και των λοιπών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν δεσμευτική ισχύ. Ομοίως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των παρόντων όρων καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου www.office-plus.gr διέπεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι ειδικότεροι όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες, εκτός των περιπτώσεων συγκρούσεως οπότε θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί μονομερώς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης, στα πλαίσια του νόμου, των συναλλακτικών ηθών και της εμπορικής της πρακτικής.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον ιστότοπο www.office-plus.gr και τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Εταιρεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στον επισκέπτη του ιστοτόπου www.office-plus.gr και για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχεται ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης σχετικά με τις διαθέσιμες ιστοσελίδες Το ανωτέρω δικαίωμα παρέχει στους χρήστες μόνο τις απολύτως αναγκαίες εξουσίες, που επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.office-plus.gr, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και το νόμο, και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την σωστή και ομαλή λειτουργία αυτού. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την περιήγηση σε σελίδες ή πληροφορίες του ιστοτόπου www.office-plus.gr, που δεν είναι προσβάσιμες για το μέσο χρήστη, μέσω της συνήθους διαδικασίας διαδικτυακής πλοήγησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής, που οφείλονται στη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής.

Δικαίωμα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.office-plus.gr και χρήσης των υπηρεσιών αυτού, παρέχεται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Απαγορεύεται σε ανηλίκους η χρήση της ιστοσελίδας, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από άτομα που δεν πληρούν τις ανωτέρω ιδιότητες, καθώς δε διαθέτει καμία τεχνική δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας των χρηστών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.office-plus.gr ή να μεταφέρει αυτή σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ενημέρωση του παρόντος ιστοτόπου.

 

  1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.) του ιστοτόπου www.office-plus.gr διατίθεται  από την Εταιρεία “όπως ακριβώς έχei”, η δε Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεπαγόμενη ως προς αυτά. H Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.office-plus.gr .Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών, ούτε των συνεπαγόμενων αποτελεσμάτων τους. Ομοίως στα πλαίσια της καλής πίστης, η Εταιρεία δε δεσμεύεται, ούτε ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο, εξαιτίας τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, λόγω εσφαλμένης απεικόνισης των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, που οφείλονται στον εξοπλισμό του χρήστη ή λόγω εσφαλμένων πληροφοριών, που έχουν προκύψει ακούσια ή οφείλονται σε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας της ιστοσελίδας, σε αθέμιτη παρέμβαση τρίτου ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Τυχόν σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που υπάρχουν στο www.office-plus.gr, επιτρέπουν στους χρήστες αφού εξέλθουν από το την ιστοσελίδα www.office-plus.gr, να πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες τρίτων, προς τις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Η Εταιρεία δε σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι του ιστοτόπου της, ούτε ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου www.office-plus.gr, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποδηλώνουν έγκριση της Εταιρείας των ιστοσελίδων προς τις οποίες κατευθύνουν, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη.

 

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η περιήγηση στον ιστότοπο www.office-plus.gr, και η χρήση των, μέσω αυτού, παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο για τους σκοπούς που η Εταιρεία τον προορίζει, ήτοι ως ενημερωτική ιστοσελίδα σχετικά με της παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του ιστοτόπου αυτού από τρίτους ούτε την κανονική εκμετάλλευση αυτού από την Εταιρεία. Κάθε χρήστης του www.office-plus.gr οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, δυσλειτουργία ή οποιονδήποτε κίνδυνο στον ιστότοπο και στις μέσω αυτού παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.office-plus.gr, αποτελεί επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας. Κάθε εμπορικό σήμα και διακριτικό γνώρισμα που περιέχεται στην ιστοσελίδα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας προστατευόμενο από το νόμο, πλην αυτών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με προβαλλόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, για να προσδιορίσουν την προέλευση αυτών, τα οποία ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. Ομοίως, η Εταιρεία είναι δικαιούχος του ονόματος χώρου (domain name) www.office-plus.gr, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος και ο διαδικτυακός τουριστικός οδηγός αυτής.

Πλην του επιμέρους περιεχομένου, που αφορά διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, και που διακρίνεται από τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα αυτών αλλά και των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η ιστοσελίδα www.office-plus.gr στο σύνολό της, καθώς και κάθε περιεχόμενο στοιχείο αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικών αρχείων, όπως και ο συνολικός διασχηματισμός όλων των ανωτέρω στοιχείων και η μορφοποίηση αυτών, αποτελούν  πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει την προσωρινή αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή, που διενεργείται κατά τη διαδικασία πλοήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα www.office-plus.gr ή αντίγραφα που τυχόν αποστέλλονται από την ίδια την Εταιρεία στο χρήστη κατά την παροχή των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν αναπαράγει, δε διανέμει, δεν παρουσιάζει δημόσια ούτε με άλλο τρόπο χρησιμοποιεί αυτά, ούτε τα τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και διατηρεί πάντοτε τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά, βιομηχανικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η  εμφάνιση του ανωτέρω, προστατευμένου από το νόμο, περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο  www.office-plus.gr, δε συνιστά κατά κανένα τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.

 

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTER)

Μέσω του www.office-plus.gr, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail (newsletter) από την Εταιρεία. Για την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter ο χρήστης καταχωρεί μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά e-mail, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη καταχώρηση του ονόματος του και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των καταχωρημένων διευθύνσεων και των χρηστών, ούτε κατ’ επέκταση δυνατότητα προσδιορισμού των τελευταίων. Οι για το σκοπό αυτό καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δε χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για κανένα άλλο σκοπό ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η αποστολή των ενημερωτικών e-mail γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και στον χρήστη παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα να διακόψει την αλληλογραφία αυτή.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα newsletters μας και/ή διαφημιστικά μηνύματα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παραλαβή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε newsletter ή επικοινωνία ή επικοινωνώντας μαζί μας με e-mail στο info@office-plus.gr.

 

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.office-plus.gr ή τις μέσω αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την Εταιρεία, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτού.

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.office-plus.gr και των μέσω αυτής παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.